Chomutovská knihovnaChomutovská knihovna

TRANSLATE

I. Základní ustanovení

 1. Středisko knihovnických a kulturních služeb ( dále jen SKKS) je zřízeno jako příspěvková organizace města Chomutova Zřizovací listinou SKKS přijatou zastupitelstvem města Chomutova na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 2. SKKS je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 1493/2002. SKKS je pověřenou knihovnou pro region Chomutov ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a plní úkoly a poslání v tomto zákonu vymezené.
 3. SKKS poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
 4. Knihovní řád SKKS (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž SKKS poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.
 5. Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona.

II. Vymezení základních pojmů

 1. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které SKKS zpřístupňuje svým uživatelům.

 2. Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.

 3. Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované SKKS, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

 4. Registrovaným čtenářem knihovny (dále jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil se SKKS do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu SKKS umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále.

 5. Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá SKKS výslovné svolení, aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny.

 6. Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůty jsou stanovené v tomto knihovním řádu.

III. Ochrana osobních údajů

A. Zpracovávané osobní údaje

 1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, SKKS zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • ochrany majetku SKKS při prezenčních a absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci,

  • poskytování kvalitních služeb čtenářům a kontroly jakosti práce zaměstnanců SKKS,

  • statistického hodnocení činnosti SKKS,

  • postupu při nevyžadování smluvní pokuty, odpuštění dluhu a udělení výjimky

 2. Základními údaji registrovaného čtenáře, které je žadatel povinen uvést a nechat zpracovat, jsou :

  • jméno a příjmení,

  • pohlaví,

  • datum narození,

  • adresa trvalého pobytu,

  • druh a číslo osobního dokladu a

  • stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.

 3. Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:

  • korespondenční adresa,

  • e-mailová adresa,

  • akademické tituly,

  • telefon.

 4. Registrovaný čtenář, nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

  B. Uchovávání osobních údajů

 5. Osobní údaje čtenáře nebo jeho zástupce SKKS uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou:

  • přihláška čtenáře,

  • účetní a právní doklady

 6. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky . Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 7. Osobní údaje čtenáře nebo jeho zákonného zástupce SKKS uchovává v počítačových databázích. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 8. SKKS předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon.

 9. Čtenář má právo nahlédnout do údajů, které o něm SKKS shromažďuje.

  C. Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

 10. SKKS zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 11. Osobní údaje čtenáře SKKS likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči SKKS žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva a že proti němu SKKS právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

IV. Registrace čtenáře

 1. Žadatel o registraci (dále jen "žadatel") věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá SKKS o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

 2. Registrovaným čtenářem se může stát žadatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, který tuto skutečnost doloží:

  • občanským průkazem,

  • průkazem o povolení k pobytu,

  • průkazem o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství,

  • průkazem žadatele o udělení azylu,

  • průkazem povolení k pobytu azylanta,

  • diplomatickým pasem nebo

  • jiným dokladem vydaným Českou republikou, který dokládá, že žadatel získal právo k pobytu v České republice na dobu alespoň šesti měsíců.

 3. Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce. Přihláška žadatele mladšího 15 let musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

 4. Právnická osoba se sídlem nebo s organizační složkou podniku umístěnou v České republice požádá SKKS o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky podniku nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které SKKS vydá čtenářský průkaz.

 5. Právní vztah mezi SKKS a žadatelem vznikne, jakmile SKKS žadatelovu přihlášku přijme a vydá mu čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti, vyplývající z tohoto řádu.

 6. Čtenář při registraci zaplatí zápisné ve výši uvedené v příloze 1. knihovního řádu. Zápisné přitom zahrnuje poplatek za jedno registrační období. Při prodloužení čtenářských práv čtenář zaplatí poplatek za registrační období podle přílohy 1. knihovního řádu.

 7. SKKS žádá ověření totožnosti čtenáře při prodloužení čtenářských práv, odblokování čtenářských práv či změně údajů. Totožnost čtenáře SKKS ověřuje stejným způsobem jako při zápisu.

V. Služby uživatelům

 1. SKKS poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, a to zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů, umožňuje využívat knihovní fond a i elektronické katalogy svého knihovního fondu.

 2. SKKS umožňuje využívat software, výpočetní a jinou techniku SKKS. Čtenáři mohou používat vlastní techniku ve studovně pro připojení na Wi-Fi.

 3. SKKS za úhradu stanovenou v příloze č.1 knihovního řádu umožňuje z fondu SKKS zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30 autorského zákona.

 4. SKKS pro veřejnost pořádá knihovnicko-informační lekce a další výchovné, vzdělávací a kulturní akce.

 5. Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky a na rezervování knihovní jednotky. Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku SKKS k vymezeným účelům, zejména k přístupu k Internetu, využívání databází či poslechu zvukových dokumentů SKKS.

 6. SKKS může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po Internetu.

 7. Ředitel SKKS může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Ředitel tak rozhodne, pokud čtenář

  • spáchá trestný čin proti zájmům SKKS,

  • dluží alespoň 5 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo

  • jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

 8. Čtenář registrovaný v knihovně má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi SKKS a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, za úhradu stanovenou v příloze č.1 knihovního řádu. Tato služba je poskytována v naučném oddělení SKKS.

VI. Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

A. Čtenářská práva a povinnosti

 1. Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby SKKS

  • dodržovalo knihovní řád,

  • tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

  • tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.

 2. V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

  • dodržovat knihovní řád,

  • souhlasit se zpracováním svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem a

  • plnit včas a řádně všechny své závazky vůči SKKS.

 3. Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod. Dále je povinen neprodlené ohlásit ztrátu čtenářského průkazu, aby mohlo být jeho čtenářské konto zablokováno proti případnému zneužití.

 4. Čtenář registrovaný v SKKS má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu v online katalogu. Přístup zde nebo zde (vpravo nahoře).

 5. SKKS může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen "zablokovat čtenářská práva") zejména tehdy, když registrovaný čtenář SKKS nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči SKKS splatný peněžitý dluh.

 6. Právo SKKS zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

 7. Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení a pokyny sdělené odpovědným zaměstnancem.

 8. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

 9. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Uživatelům není dovoleno kouřit a pít alkoholické nápoje v prostorách knihovny.

 10. Při práci s výpočetní technikou, zvukovým, reprografickým a jiným technickým zařízením SKKS je uživatel povinen:

  • se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů, nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

   NESMÍ:

  • být mladší 15 let (děti do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce),

  • navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist,

  • nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory,

  • provádět jakékoliv změny programů, tj. nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software,

  • resetovat nebo vypínat počítač,

  • provozovat počítačové hry,

  • upravovat (falšovat) naskenované materiály typu: vysvědčení, nájemní smlouvy, lékařské smlouvy apod.

   MUSÍ:

  • nahlásit pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem a užívat jen jedno pracovní místo, které mu bylo přiděleno,

  • po ukončení práce vrátit počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou, jinak nese plnou odpovědnost za škodu jím způsobenou

   MŮŽE:

  • používat software, výpočetní a jinou techniku SKKS, pokud ovládá alespoň jejich základy,

  • používat vlastní externí paměťové zařízení nebo médium

  • vytisknout výsledky své práce za stanovený poplatek nebo je uložit na externí paměťové zařízení nebo médium

   PROVOZ SÍTĚ MŮŽE BÝT DOČASNĚ OMEZEN NEBO PŘERUŠEN Z DŮVODU NEZBYTNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SOFTWAROVÉ ÚDRŽBY SÍTĚ, PŘÍPADNĚ Z JINÝCH ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ.

 11. Prostory knihovny, v nichž se pobyt uživatelů sleduje kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním svého pobytu.

 12. Před vstupem do knihovny je čtenář povinen odložit v šatně příruční zavazadlo (aktovku, dámskou nákupní kabelu apod.), a své svrchní oděvy (kabáty, sportovní bundy apod.). V pobočkách knihovny čtenář příruční zavazadla a svrchní oděv odkládá na vyhrazené místo.

 13. Odnášení knihovních jednotek z knihovny bez předložení k registraci výpůjčky se pokládá za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

 14. Uživatel je na výzvu zaměstnance SKKS povinen předložit ke kontrole svá zavazadla.

 15. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo nedodržuje základní hygienická pravidla může být z prostor knihovny vykázán.

  B. Čtenářský průkaz

 16. Čtenářská práva trvají do zrušení registrace, která je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v odst. (2)

 17. Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení. Tato práva se prodlužují vždy o jedno registrační období. Při jejich prodloužení čtenář zaplatí poplatek za jedno registrační období a dále též prokazuje svoji totožnost.

 18. Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem. Při využívání služeb po Internetu se čtenář prokazuje číslem čtenářského průkazu.

 19. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu učenou pouze registrovanému čtenáři SKKS poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

 20. Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, SKKS je povinna tomuto čtenáři zablokovat jeho čtenářská práva, a to až do vystavení duplikátu čtenářského průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování.

 21. Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle přílohy č.1 knihovního řádu.

VII. Podmínky půjčování

A. Společná ustanovení o výpůjčkách

 1. Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

 2. Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.

 3. Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji chránit před poškozením, ztrátou a odcizením, neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám.

 4. Výpůjční limity - v SKKS může mít registrovaný čtenář současné absenčně vypůjčeno nejvýše dvacet knihovních jednotek, z nichž nejvýše tři mohou být zvukovým dokumentem.

 5. Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.

 6. SKKS se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je. Čtenáři pak poskytne SKKS listinný výpis záznamů o jeho závazcích vůči SKKS (výpis čtenářského konta) při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá.

 7. Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v té knihovně, kde si ji vypůjčil, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby. (Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.)

  B. Výpůjční lhůta , prodlužování, rezervace

 8. Výpůjční lhůta je 4 týdny u všech druhů knihovních jednotek, s výjimkou audiovizuálních nosičů, viz příloha. Před uplynutím této lhůty může čtenář požádat o prodloužení výpůjční lhůty knihovní jednotky, nežádá-li ji jiný čtenář. Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty. O prodloužení lhůty může požádat osobně, písemně nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vedoucí jednotlivých půjčoven mají právo výpůjční lhůtu v zájmu ochrany nebo dalšího využití knihovní jednotky zkrátit.

 9. U časopisů běžného kalendářního roku se nepůjčují poslední tři čísla.

 10. Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně , když danou knihovní jednotku nemá rezervovanou jiný čtenář.

 11. Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, SKKS bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání zpozdného po jejím uplynutí. SKKS tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. SKKS z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění zpozdného.

 12. Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky, která je v dané knihovně vypůjčena jiným čtenářem, nebo je z jiného důvodu dočasně nedostupná. O rezervaci může požádat osobně, e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím online katalogu. Neuvede-li čtenář jinak, má se za to, že má o rezervovanou knihovní jednotku zájem jeden rok. Uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle přílohy č.1. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

 13. Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá tři týdny. Po uplynutí této lhůty toto právo bez náhrady zaniká.

  C. Hudební oddělení

 14. Hudební oddělení je specializovaným pracovištěm knihovny, které nabízí půjčování kompaktních disků (dále CD), DVD, not, časopisů a knih s hudební tématikou.

 15. Noty, časopisy a knihy se půjčují všem čtenářům s platnou čtenářskou průkazkou. CD a DVD se půjčují jen čtenářům starším 15ti let s platným čtenářským průkazem, kteří nemají žádné resty v jiném oddělení knihovny.

 16. Půjčuje se maximálně 5 ks CD, u DVD jejich kombinace. Nově zakoupená hudební CD a DVD se půjčují po uplynutí doby devíti měsíců od jejich vydání (viz autorský zákon) a návštěvník má možnost si je před touto dobou poslechnout na požádání pouze prezenčně. Filmová DVD se půjčují okamžitě po jejich knihovnickém zpracování.

 17. Knihy a notoviny se půjčují absenčně na dobu čtyř týdnů; časopisy na dobu 14 dnů, CD a DVD na 7 dní (včetně dne půjčení).

  D. Studovna

 18. Veškeré materiály ze studovny se půjčují pouze prezenčně. Výjimku tvoří absenční půjčování karetních a deskových her a el. čteček knih.

  Pravidla používání čteček elektronických knih:

 19. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu i absenčnímu užití v prostorách studovny.

 20. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé starší 18 let, kteří nemají vůči knihovně žádný dluh.

 21. Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel skládá kauci ve výši 1 000 Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.

 22. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí zpozdné dle přílohy č.1 knihovního řádu.

 23. Čtečky se vracejí pouze ve studovně.

 24. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení.

 25. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen v souladu se smlouvou zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů.

 26. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.

 27. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

  Pravidla půjčování společenských her:

 28. Společenské hry (SH) se půjčují ve studovně.

 29. SH si mohou vypůjčit pouze čtenáři s platnou registrací, kteří nemají žádné resty v jiném oddělení knihovny.

 30. SH se půjčují jen čtenářům starším 15 let (dospělá průkazka), nepůjčují se na dětskou průkazku ani na Knihánka.

 31. Půjčuje se pouze jedna SH na 1 měsíc na vratnou kauci 200,- Kč.

 32. Čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce spolu se seznamem všech komponentů hry.

 33. Čtenář je povinen vrátit SH ve stanoveném termínu.

 34. V případě poškození nebo ztráty jednotlivých komponentů hry nebo samotné hry, je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

 35. Při ztrátě jednoho druhu komponentu nahradí čtenář celou sadu.

 36. Při vracení SH je znovu zkontrolován spolu se čtenářem obsah hry, čtenář obdrží potvrzení o vrácení a vratnou kauci 200,- Kč.

VIII. Upomínky

 1. V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch SKKS zaplatit pokutu.

 2. Při prvním překročení výpůjční lhůty není čtenář upozorněn písemně, e-mailem, ani SMS. Při dalším překročení je zasíláno elektronické (SMS, e-mail) nebo písemné upozornění.

 3. Upomínka je splatná dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.

 4. Čtenář neplatí upomínku v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

 5. Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a SKKS do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu. Cenu přitom SKKS stanoví obdobně podle aktuální ceny.

IX. Náhrada škody

 1. Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob.

 2. Čtenář nahrazuje škodu buď věcnou náhradou , to je shodnou knihovní jednotkou, nebo aktuální cenou knihovní jednotky. V obou případech hradí knihovnické zpracování.

X. Reklamační řád

 1. Uživatel, který není spokojen se službami SKKS má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy vznikla, a to ústně nebo písemně.

 2. Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má SKKS odeslat vyřízení reklamace.

 3. Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, SKKS může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

 4. Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou cestou jakou byla podána bez zbytečného prodlení, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

XI. Dluh čtenáře

 1. Nepeněžitý dluh, zejména vrácení výpůjčky, je nutno plnit v té knihovně, kde vznikl.

 2. SKKS je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

 3. Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, SKKS má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté dluh splněn, SKKS má právo postupovat podle platných právních předpisů.

 4. Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, pokud ji SKKS odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.

 5. Čtenář je povinen SKKS nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny vyplacené třetím osobám. Paušální výši některých náhrad stanoví příloha č.1 knihovního řádu.

 6. Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů SKKS může chránit svá práva u soudu, u orgánů činných v trestním řízení, dalším zákonem předvídaným způsobem.

 7. O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje ředitel SKKS nebo jím pověřený zaměstnanec. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí. Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

XII. Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

 1. Knihovní řád je zpřístupněn

  • k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě

  • na internetových stránkách SKKS na adrese www.skks.cz

  • každému na jeho žádost ve formě výtisku zdarma při registraci

 2. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

XIII. Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejich uživatelů podle tohoto knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

 2. Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto řádu se zachovávají beze změny.

 3. Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto knihovního řádu se řídí podle dříve platného knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto knihovním řádem.

Tento knihovní řád je účinný ode dne 1.6.2017


Příloha č.1 – Čtenářské poplatky

a) Čtenářský poplatek na běžný rok

Druh průkazkyCena v Kč
dospělí: 200,-
děti: 80,-
kolektivní člen (organizace): 400,-
studenti, učni do 26-ti let (po předložení studentského, učňovského průkazu): 160,-
důchodci (po předložení dokladu důchodového výměru), tělesně a zrak. postižení občané (po předložení průkazu ZTP): 100,-
Knihánek do dovršení 6-ti let, dětský domov (potvrzení přihlášky vedením DD): zdarma
Jednorázový poplatek prezenční výpůjčky do studovny a čítárny bez čtenářského průkazu: 20,-

b) Výpůjčky v hudebním oddělení

Způsob výpůjčkyCena v Kč
1 CD na 7 dní zdarma (čtenář bez dluhu)
1 DVD na 7 dní zdarma (čtenář bez dluhu)

c) Rezervace knihy: 10,- Kč

d) Meziknihovní výpůjční služba: 70,- Kč za každou knihovní jednotku

e) Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba dle poplatků určených Národní knihovnou ČR: k nahlédnutí v naučném oddělení

f) Při zapůjčení knihovní jednotky, jejíž cena přesahuje 500,-Kč: podepsání potvrzení.

g) Půjčení čtečky ve studovně: s vratnou kaucí 1000,- Kč na 14 dní (smlouva o výpůjčce)

h) Půjčení společenské hry ve studovně: s vratnou kaucí 200,- Kč na 1 měsíc (potvrzení o výpůjčce)

Příloha č.1 – Sankční poplatky

a) Upomínky

upomínkaDospělíDětiLhůta
1. upomínka (bez odeslání) 15,- Kč 10,- Kč měsíc
2. upomínka 30,- Kč 15,- Kč měsíc
3. upomínka 60,- Kč 30,- Kč měsíc
4. upomínka 120,- Kč 60,- Kč měsíc

u CD a DVD nosičů následuje upomínka za každých dalších započatých 10 dní

u čteček el. knih za každý započatý den dalších 20,- Kč

b) Vystavení duplikátu čtenářského průkazu:

Druh průkazkyCena v Kč
dospělí: 50,-
děti: 30,-

c) Poškození obalu

Druh výpůjčkyCena v Kč
knihy a periodika 5,-
DVD a CD nosiče 10,-

d) Poškození čárkového kódu: 10,- Kč

e) Ztráta, zničení knihovní jednotky: aktualizovaná cena + 30,- Kč za knihovnické zpracování, u vzácných knih zaplacení jejich fotokopie

f) Ztráta, zničení zvukové jednotky: aktualizovaná cena + 60,- Kč

g) Ztráta, zničení periodika:

Druh průkazkyCena v Kč
Dospělí až dvojnásobek aktualizované ceny + 10,- Kč
Děti aktualizovaná cena + 10,- Kč

h) Částečné poškození knihovní jednotky: do výše 50% aktualizované ceny

Příloha č.1 – Poplatky za speciální služby

a) Zpracování speciálního písemného dotazu: formát A4 za 20,- Kč

b) Písemné sdělení poštou: 4,- Kč + poštovné

c) Zpracování bibliografie: 1 záznam za 1,- Kč

d) Zpracování rešerše

Druh rešeršeCena za český pramenCena za cizojazyčný pramen
anotovaná 2,- Kč 4,- Kč
neanotovaná 1,- Kč 2,- Kč

e) Tisk z databáze

Tisk (1 str. A4)Cena v Kč
černobíle 2,-
barevně 3,- až 20,-

f) Práce na PC

Druh službyCena v Kč
textový editor a tabulkový procesor (1 hod.) 10,-
skener DO 5ti listů 10,-
skener OD 5ti listů 20,-
skener pro registrované čtenáře s platnou průkazkou bez dluhu zdarma

g) Kopírování

Formát – počet stranČernobíle (v Kč)Barevně (v Kč)
A4 – jednostranně 2,- 3 až 20,-
A4 – oboustranně 4,- 5 až 40,-
A3 – jednostranně 4,- 5 až 40,-
A3 – oboustranně 8,- 9 až 80,-
A5 – jednostranně 1,- 2 až 10,-
A5 – oboustranně 2,- 3 až 20,-

h) Smluvní cena za využití výpočetní techniky (mimo vyhledávání v elektronickém katalogu)

Druh službyRegistrovaný uživatelNeregistrovaný uživatel
1. půlhodina zdarma -
za každých 15 minut 5,- 10,-
černobílý tisk 1 str. A4 2,- 2,-
barevný tisk 1 str. A4 3,- až 20,- 3,- až 20,-

Půjčení společenské hry ve studovně: s vratnou kaucí 200,- Kč na 1 měsíc (potvrzení o výpůjčce)

i) Oprava CD, DVD: 8,- Kč/1ks

j) Kroužková vazba: A4 - 30,- Kč

k) Laminování

Formát (1 list)Cena v Kč
do formátu A5 5,-
A4 10,-
A3 20,-

l) Obalování učebnic

Formát (1 list)Cena v Kč
do formátu A5 4,-
do formátu A4 5,-
do formátu A3 6,-

Pozn: Při větším rozsahu poskytovaných speciálních služeb je možnost dohodnout smluvní cenu.

© 2015 - 2019 Knihovna Chomutov a Jan Džambasov | soubory cookies